Pompeii

Click on a thumbnail image to see a full-size image

Pompeii. Amphitheater. Exterior #1

Pompeii. Amphitheater. Exterior #2

Pompeii. Amphitheater. Interior #1

Pompeii. Amphitheater. Interior #2

Pompeii. Basilica #1

Pompeii. Basilica #2

Pompeii. Forum from S. #1

Pompeii. Forum from S. #2

Pompeii. Forum from S. #3

Pompeii. Forum from S. #4

Pompeii. Forum from S. #5

Pompeii. Forum from N.

Pompeii. Forum pavement

Pompeii. Forum Baths. Tepidarium

Pompeii. Forum Baths. Calidarium, S. end

Pompeii. Forum Baths. Calidarium, N. end

Pompeii. Gladiatorial Barracks

Pompeii. House of the Calavi. Atrium

Pompeii. House of the Amorini Dorati. Atrium

Pompeii. House of the Amorini Dorati. Peristyle

Pompeii. House of the Amorini Dorati. Rome off peristyle

Pompeii. House of the Amorini Dorati. Room off peristyle

Pompeii. House of the Ara Massima. Paintings #1

Pompeii. House of the Ara Massima. Paintings #2

Pompeii. House of the Ara Massima. Paintings #3

Pompeii. House of the Faun. Fauces

Pompeii. House of the Faun. Atrium (foreground)

Pompeii. House of the Faun. Tablinum (foreground)

Pompeii. House of the Faun. Tablinum, mosaic floor

Pompeii. House of the Faun. First Peristyle

Pompeii. House of the Faun. Wall between 1st and 2nd peristyle

Pompeii. House of the Faun. Second peristyle

Pompeii. House of the Fontana Grande. Fountain

Pompeii. House of the Fontana Piccola. Atrium (foreground)

Pompeii. House of the Fontana Piccola. The Fountain #1

Pompeii. House of the Fontana Piccola. The Fountain #2

Pompeii. House of the Fontana Piccola. Painting to R. of fountain

Pompeii. House of the Fontana Piccola. Painting

Pompeii. House of Loreius Tiburtinus. Entrance

Pompeii. House of Loreius Tiburtinus. Peristyle with euripus

Pompeii. House of Loreius Tiburtinus. Narcissus

Pompeii. House of Menander. Atrium

Pompeii. House of Menander. Peristyle (towards atrium)

Pompeii. House of Menander. Painting of poet

Pompeii. House of Pansa. Entrance

Pompeii. House of Pansa. Atrium and peristyle

Pompeii. House of Pansa. Peristyle from SW

Pompeii. House of Pansa. Peristyle with piscina

Pompeii. House of the Tragic Poet. Atrium from entrance

Pompeii. House of the Tragic Poet. Atrium from Tablinum

Pompeii. House of the Tragic Poet. Atrium towards ala

Pompeii. House of the Tragic Poet. Atrium towards peristyle

Pompeii. House of the Tragic Poet. Peristyle

Pompeii. House of the Tragic Poet. Peristyle towards triclinium

Pompeii. House of the Tragic Poet. Triclinium

Pompeii. House of the Tragic Poet. Kitchen

Pompeii. House of the Tragic Poet. "Cave Canem" mosaic

Pompeii. House of the Vettii. Fauces and Priapus

Pompeii. House of the Vettii. Compluvium

Pompeii. House of the Vettii. Peristyle #1

Pompeii. House of the Vettii. Peristyle #2

Pompeii. House of the Vettii. Inside the portico of the peristyle

Pompeii. House of the Vettii. Paintings

Pompeii. House II, 4, 2. Entrance with civic crown above door

Pompeii. Insula of Julia Felix

Pompeii. Lupanar (brothel). Exterior #1

Pompeii. Lupanar (brothel). Exterior #2

Pompeii. Lupanar (brothel). Cells #1

Pompeii. Lupanar (brothel). Cells #2

Pompeii. Macellum (covered market)

Pompeii. Pistrinum (bakery). Flour mills

Pompeii. Pistrinum (bakery). Oven

Pompeii. Plaster casts of bodies #1

Pompeii. Plaster casts of bodies #2

Pompeii. Plaster casts of bodies #3

Pompeii. Porta Marina and road, towards modern town

Pompeii. Porta Marina and road, towards ancient town

Pompeii. Piazza B. Longo. Main square of modern town

Pompeii. Quadriporticus

Pompeii. Statue of Eumachia

Pompeii. Streets #1

Pompeii. Streets #2

Pompeii. Streets #3

Pompeii. Temple of Apollo, from inside its portico

Pompeii. Temple of Apollo. Podium

Pompeii. Temple of Apollo and Vesuvius

Pompeii. Temple of Jupiter at N. end of forum

Pompeii. Temple of Jupiter, E. side

Pompeii. Theater

Pompeii. Theater and Gladiator Barracks

Pompeii. Theater, Covered

Pompeii. Thermopolium (bar) #1

Pompeii. Thermopolium (bar) #2

Pompeii. Thermopolium (bar) #3 and street fountain

Pompeii. Tombs on the Via Sepolcri #1

Pompeii. Tombs on the Via Sepolcri #2

Pompeii. Triangular Forum. Exterior

Pompeii. Triangular Forum. Interior

Pompeii. Villa of the Mysteries #1

Pompeii. Villa of the Mysteries #2

Pompeii. Villa of the Mysteries #3

Pompeii. Villa of the Mysteries #4

Pompeii. Villa of the Mysteries #5

Pompeii. Villa of the Mysteries #6

Pompeii. Villa of the Mysteries #7


Back to General Contents